Uzmanlık Eğitimi

Yazdır
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

UZMANLIK EĞİTİMİ ESASLARI

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Tanımı:

Genel Cerrahi dalında bilimsel gelişim ile özel yetki ve yetenek kazanmak için eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları ve belirli konulardaki bilimsel araştırmaların sonuçlarını ortaya koyup değerlendirmeyi kapsayan 5 (beş) yıl süreli mezuniyet sonrası eğitimdir.

Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrencisi Tanımı:

23 Kasım 1987 gün ve 18230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün 2. maddesineki asistan tanımlamasına karşılık gelen ve Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan tıp fakültesinden başarı ile mezun olmuş kişilerdir.
Bu kadroya atanabilmesi icin kişinin Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü şartlara haiz olmak ve yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarılı olarak anabilim dalımıza ÖSYMce yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca ilgili anabilim dallarından fakülte yönetim kurulunca görevlendirilen profesör, yoksa doçentlerden oluşan üçer kişilik İngilizce dil sınavı jürisince yapılan sınavda başarılı olması gereklidir.

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitiminin İzlenmesi:

Anabilim Dalımızca hazırlanan ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu’nca kabul edilen genel cerrahi eğitim programına uygun olarak klinik bilgi ve becerileri ile klinik içi eğitim programlarına katılımını kaydetmek için kullanılan araştırma görevlisi çalışma karnesi her araştırma görevlisi tarafından doğru ve tam olarak tutulur. Yaptığı klinik işlemler dışında hazırladığı seminer ve makale gibi sunumlarına not verilir. Eğitim süreleri boyunca en az bir adet klinik ya da deneysel çalışmaya katılırlar ve bu çalışmanın rapor edilmesine yardımcı olurlar. Araştırma görevlisi katıldığı tüm girişimler, ameliyatlar, poliklinik çalışmaları, hazırladığı ve sunduğu seminerler, dış makaleler, yaptığı rotasyonlara ait başarı belgeleri, katıldığı kongre, kurs ve seminerlerin katılım belgeleri ile yayınlanan makalelerinin birer örneği çalışma karnesine dahil edilir. Araştırma görevlisinin yıllık performansı bu kayıtlara bakılarak kontrol edilir.    
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu İşleyiş Yönergesi’nin 9. maddesi uyarınca Mezuniyet Sonrası Eğitim Takip Komisyonu (MSETaK) uzmanlık sınavı öncesi, Uzmanlık Öğrencisi Karneleri’nin önerilen Eğitim ve Öğretim Programı’na tümüyle uyumunu kontrol eder. Karnelerin yetersiz ya da programla uyumsuz olduğu durumlarda, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin yarısını aşmamak koşulu ile MSETaK’ın önerisi ile dekanlık tarafından uygun görülen ek süre tanınır.

Araştırma görevlisinin tamamladığı her öğrenim yılının sonunda anabilim dalı akademik kurulunca öğrencinin meslek bilgileri, meslek uygulamaları, göreve bağlılıkları, çalışmaları, araştırma ve yürütme yetenekleri ve ahlaki durumları hakkında yeterlilik belgesi doldurulur ve dekanlığa gönderilir.

ROTASYONLAR

Resmi Rotasyonlar:
Her genel cerrahi uzmanlık öğrencisi aşağıda belirtilen bilim dallarında öngörülen sürelerde anabilim dalı akademik kurulunun kararı ile klinik rotasyonlarını tamamlarlar:
Anestezi ve Reanimasyon; 1 ay
Patoloji; 2 ay
Ortopedi; 2 ay
Göğüs Cerrahisi; 2 ay
Kadın Hastalıkları ve Doğum; 2 ay
Üroloji; 2 ay
Rotasyonlarını tamamladıkları her bilim dalı araştırma görevlisi için rotasyon süresi sonunda öğrenci performans değerlendirme belgesi hazırlar.  

Anabilim Dalı İçi Rotasyonlar:
Her genel cerrahi uzmanlık öğrencisi 2., 3. ve 4. yıllarında meme ve endokrin cerrahisi konusunda anabilim dalı bünyesinde yer alan meme ve endokrin cerrahisi ünitesi dahilinde her eğitim yılında en az 2 ay olmak üzere rotasyon eğitimi alır. Her eğitim dönemi sonunda her uzmanlık öğrencisi için ayrı ayrı ünite sorumlusu tarafından “Asistan Genel Değerlendirme Formu” doldurulur ve anabilim dalı başkanlığına sunulur.

KURSLAR

Temel Eğitim Kursu I-II:

Fakültemizin Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından tüm fakültenin uzmanlık öğrencilerine verilen bu kurs iki bölümden oluşmaktadır. Uzmanlık öğrencisi “Temel Eğitim Kursu I” olarak adlandırılan ilk kursta iletişim becerileri, konsültasyon iletişimi, bilgiye erişim, araştırma tipleri, kanıta dayalı tıp, etik ikilem, hasta hakları, hekim hak ve sorumluluğu, deney hayvanı ile yapılan araştırmalarda etik yaklaşım, adli vakalarda yaklaşım ve adli rapor yazımı gibi temel konular yer almaktadır. Bu kursu alan uzmanlık öğrencilerine eğitimlerinin 2.-3. yılları arasında tez çalışmasına başlamadan önce 2. bir kurs (Temel Eğitim Kursu II ) verilecektir. Bu kursun içeriği ise araştırma planlaması, ilaç araştırmaları, verilerin analizi, sunum, makale yazımı, verilerin istatistiksel analizi gibi konuları içermektedir. Her iki kursa da katılım zorunludur.

Deney Hayvanları ve Uygulamaları Atölye Çalışması :
Bir günlük bir atölye çalışması olan bu eğitim fakültenin tüm uzmanlık öğrencilerine açıktır. Genellikle eğitim sürelerinin ikinci yarısında olan uzmanlık öğrencilerinin katılması uygun görülmektedir. Katılımı zorunlu olan bir eğitim değildir.

Kan ve Kan Ürünleri Kullanımı Kursu:
Uzmanlık öğrencileri bu konuda ilgili öğretim üyelerinden yarım gün teorik eğitim aldıktan sonra hastanemiz kan bankasında günün geri kalanında pratik eğitim alırlar. Bu eğitimi genellikle uzmanlık eğitimine başladıkları ilk bir yıl içerisinde alırlar. Eğitim süresi bir tam gündür. Katılım zorunludur.  

EĞİTİM TOPLANTILARI

Makale Klübü:
Her hafta Çarşamba günleri 08:00-08:30 arası yapılan bu toplantıda klinik içerisinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri tarafından hazırlanan daha önce yayınlanmış makalelerden seçilenler kısaca sunulur ve tartışmaya açılır. Bu toplantı tüm kliniğin katılımı ile gerçekleştirilir.

Seminer:
Her hafta Çarşamba günleri 08:30-09:00 arası yapılan bu toplantıda klinik içerisinde yer alan öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileri tarafından hazırlanan sunumlar tüm kliniğin katılımı ile gerçekleştirilir.

Soru/Yanıt
Her hafta Cuma günleri saat 07:30-09:00 arası yapılan bu toplantıya tüm uzmanlık öğrencilerinin katılması beklenir. Bu oturumda sorumlu öğretim üyesi tarafından alanları ile ilgili konularda güncel problemleri yansıtan klinik sorular sorularak uzmanlık öğrencilerinin yanıtlanması beklenir.  

Meme ve Endokrin Cerrahisi
Her hafta Cuma günleri saat 16:00-17:00 arası 9 ayrı anabilim dalı (Genel cerrahi, Radyoloji, Patoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Plastik/Rekonstrüksiyon Cerrahisi, Nükleer Tıp, Tıbbi Genetik, Endokrinoloji) tarafından alanlarında meme ve endokrin hastalıkları ile ilişkili konularda meme ve endokrin cerrahisi rotasyon öğrencisine teorik ders verilir.   

ÇOK DİSİPLİNLİ TOPLANTILAR

Onkoloji Konseyi :
Her hafta Çarşamba günleri saat 14:00-15:00 arası Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Genel Cerrahi arasında yapılan bu toplantıya tüm uzmanlık öğrencileri davetlidir. Bu toplantıdan sorumlu uzmanlık öğrencisinin ve Meme ve Endokrin Cerrahisi rotasyonu yapan uzmanlık öğrencisinin katılımı zorunludur.

Meme Hastalıkları Tanı Toplantısı :
Her hafta Perşembe günleri saat 11:00-12:00 arası Radyoloji, Patoloji ve Genel Cerrahi arasında yapılan bu toplantıya sadece Meme ve Endokrin Cerrahisi rotasyonu yapan uzmanlık öğrencisinin katılımı beklenir.

Nükleer Tıp Konsey Toplantısı :
Her hafta Cuma günleri saat 13:30-15:00 arası Nükleer Tıp ve Genel Cerrahi arasında yapılan bu toplantıya sadece Meme ve Endokrin Cerrahisi rotasyonu yapan uzmanlık öğrencisinin katılımı beklenir.

PRATİK EĞİTİM

Poliklinik Hizmeti:
Genel cerrahi uzmanlık öğrencileri anabilim dalı bünyesinde hizmet veren tüm polikliniklerde (Genel Cerrahi Polikliniği, Meme Merkezi, Tiroid ve Endokrin cerrahisi Poliniği) rotasyon sistemi ile görev alırlar ve hasta kabul edip, takiplerini yaparlar.

Ameliyathane:
Genel cerrahi uzmanlık öğrencileri haftanın dört günü (Çarşamba hariç) ameliyathanede görev alırlar. Burada eğitim yıllarına uygun olarak çeşitli ameliyatlarda yardımcı ya da uygulayıcı olarak görev yaparlar.

Endoskopi Ünitesi:
Uzmanlık öğrencileri her eğitim yılında bu ünitede çeşitli düzeyde yetki ile görev alırlar.

Tez Hazırlanması:

Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitiminin ikinci yarısında bir tez konusu belirler ve bu konudaki çalışmalarını son yılında hız vererek tamamlar. Tez konusu genel cerrahi bilimine ait konularda olmalı ve önceki bilgiler ışığında bilimsel değeri olmalıdır. Tezin hipotezi, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış, etik kurallara uygun bir modelde sorgulanmalıdır. Tez, hazırlık aşamasında öğrencinin bilimsel kaynaklara ulaşabilme, rasyonel hipotez kurgulayabilme, bu hipotezi uygun modellerde sorgulayabilme ve sonuçları yeterli bilimsel zeminde değerlendirebilme ve tartışma yeteneğini ortaya koyabilmelidir. Anabilim dalımız akademik kurulunca belirlenen bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak belirlenir. Tez çalışması deneysel bir çalışma ise eğitiminin son yılında en fazla iki ay olmak üzere uzmanlık öğrencisi deneysel araştırma laboratuvarında rotasyon yapar.

Değerlendirme ve Sınav:

Tez değerlendirilmesi; Daha önce dekanlıkça belirlenen sınav jürisi toplanarak tezi sözel olarak ön tartışmaya açar. Ardından uzmanlık öğrencisi sözlü olarak tez savunmasına alınır. Bu aşamadan sonra jüri tezi değerlendirerek kesin karara varır.

Bilim Sınavı; Tezi kabul edilen araştırma görevlisi bilim sınavına girer. Bilim sınavı üç aşamalı olarak yapılır: uygulama, sözlü, yazılı. Uygulama sınavında araştırma görevlisi kendisine daha önce verilen bir olguyu ameliyat eder. Sözlü sınavda araştırma görevlisi kendisine her jüri üyesince yöneltilen soruları yanıtlar. Yazılı sınavda ise kendisine bildirilen soruları verilen süre içerisinde yazılı olarak yanıtlar. Her üç sınav, jüri üyelerince değerlendirilerek sınav sonucu konusunda karara varılır.

Diploma ve Ünvan Tahsis; Sınav sonuç belgesi anabilim dalınca hazırlanır ve jüri üyelerinin onayına sunulur. Fakülte yönetim kurulunca sınav başarıları onaylanan uzmanın belgeleri uzmanlık diplomasının hazırlanabilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı’na gönderilir.

UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRECİ VE GEREKLERİ

1. YIL ( 0. - 2. AY ):

Uzmanlık eğitimine ilk başlayan kişi, ilk iki hafta boyunca nöbet tutmaz. Kendi kliniği ve hastanenin geneli, kıdemli asistanları veya öğretim üyelerince tanıtılır. Araştırma görevlisi, klinik içi ve dışı rutin çalışma esaslarını teorik ve pratik olarak öğrenir. İlk iki haftadan itibaren dönem sonuna kadar gün aşırı nöbet tutmaya başlar. Her görevde bir üst kıdemli asistana karşı sorumludur. Yatırılan her hastanın dosyasının eksiksiz hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Yatan hastalardan istenen laboratuvar tetkiklerinin yapılmasını bizzat takip eder ve sonuçlandırır. Vizitler sırasında gerekli order değişikliklerini kıdemli asistanların onayı ve bilgisi dahilinde uygular ve kaydeder. Hastaların klinik seyirlerini hem mesai saatleri içerisinde hem de nöbetleri süresince yakından takip eder. Sabah ve akşam vizitleri öncesi hastalar ile ilgili son gelişmeleri başasistanına verir. Sabah ve akşam vizitlerine katılır, önerilen order değişikliklerini ve hastalar için istenen işleri kayıt eder. Günlük pansumanları ve yara bakımlarını yapar. Hastalara ait önemli gelişmeleri her gün progres olarak dosyalarına kaydeder. Hastaların ameliyat için gerekli olan hazırlıklarını yapar. Taburcu olan hastaların epikrizlerini ve çıkış belgelerini hazırlar. İlk iki ay süresince devamlı olarak klinikte kalır. Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı Polikliniğinden istenen konsültasyonlarda kıdemli asistana eşlik eder. Basit sutur işlemleri, idrar sondası, nazogastrik sonda takma gibi yatak başı işlemleri yapar.

1. YIL ( 3. - 12. AY ):

Yukarıda belirtilen görevlerinin yanısıra üçüncü ayından itibaren ameliyathaneye iki haftada bir tüm hafta boyunca cerrahi ekibin üyesi olarak iner. Ameliyathanenin malzeme kayıtından ve devamlılığından sorumludur. Postoperatif hastaların gözlemini yapar. Ameliyathanenin hazırlanmasına nezaret eder. Gerektiğinde ameliyatlara asiste etmek veya nezaret altında yapmak üzere katılır. İlk yılı boyunca öğrenci, cut down, basit sutur işlemleri, idrar sondası, nazogastrik sonda takma, santral kateter takma gibi yatak başı işlemleri yapar. Endoskopi ünitesinde hastaların işleme hazırlanmasına, hastaların işlem sırasında ve sonrasındaki gözlemlerini, cihaz bakımlarının yapılmasına yardımcı olur. Ameliyat olarak Laparotomi, apendektomi, karın önduvarı primer fıtıklarının onarımını yapar. Ameliyathanenin küçük girişim odasında kıdemli asistan gözetiminde lokal anestezi altında yumuşak doku eksize edilmesi, pilonidal sinüs için lay open gibi küçük ameliyatları yapar. Klinik içi eğitim toplantılarında sunmak üzere her iki ayda bir (yaz dönemi hariç) uzmanlık alanı ile ilgili bir dergide yayınlanmış bir adet makaleyi sunum için hazırlar ve sunar. Yıl içerisinde üç adet daha önce belirlenen konularda seminer hazırlar ve sunar.  

2. YIL:

Yukarıda belirtilen görevlerine ek olarak nöbetleri sırasında kıdemsiz asistanların görevlerini belirler ve kontrol eder. Mesai saatleri sırasında kendisine başasistan tarafından verilen görevleri yapar. Başasistanına bütün görevlerinde yardımcı olur. Yıllık izin dönemlerinde gerektiğinde Genel Cerrahi polikliniğinde hasta görür, tedavi ve takibini yapar. Endoskopi ünitesinde hastaların işleme hazırlanmasına, hastaların işlem sırasında ve sonrasındaki gözlemlerini, cihaz bakımlarının yapılmasına yardımcı olur. Daha önceden hazırlanan hastalara kıdemli asistan eşliğinde rijid rektoskopi ve anoskopi incelemesi yapar. Ameliyathanede hem lokal odasına hem de genel odasında ameliyatlara katılır. Yukarıda belirtilen ameliyatlara ek olarak splenektomi, açık kolesistektomi, insizyonel herni onarımı, duodenal ülser primer onarımı, subareolar eksplorasyon, meme lumpektomi, gastrostomi, jejunostomi, kolostomi açılması operasyonlarını yapar. Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı polikliniğinden istenen konsültasyonları kıdemlilerinin bilgi ve görüşlerine hazırlar. Klinik dışı rotasyonlarını sırası ile yapar. Ayda bir kısmı kıdemsiz olarak ortalama 10 (on) nöbet tutar. Klinik içi eğitim toplantılarında sunmak üzere her iki ayda bir (yaz dönemi hariç) uzmanlık alanı ile ilgili bir dergide yayınlanmış bir adet makaleyi sunum için hazırlar ve sunar. Yıl içerisinde üç adet daha önce belirlenen konularda seminer hazırlar ve sunar. Onkoloji Konsey ve (meme/endokrin rotasyonu yapıyor ise) Meme Hastalıkları Tanı Toplantısı ile Nükleer Tıp Konsey toplantılarında sunulacak hastaları hazırlar ve sunar.  

3. YIL:

Yukarıda belirtilen görevlere ek olarak kıdemsiz asistanların görevlerini denetler ve gerekli müdahalelerde bulunur. Başasistana tüm görevlerinde yardımcı olur. Genel Cerrahi polikliniğinde iki haftada bir tüm hafta boyunca hasta görür, tedavi ve takip eder. Endoskopi ünitesinde hastaların işleme hazırlanmasına, hastaların işlem sırasında ve sonrasındaki gözlemlerini, cihaz bakımlarının yapılmasına yardımcı olur. Rektoskopi ve anoskopi incelemelerini yapar ayrıca bu inceleme icin kıdemsiz asistanlara kılavuzluk yapar. Öğretim üyesi gözetimi altında üst ve alt GIS endoskopi girişimi yapar. Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı polikliniğinden istenen konsültasyonları kıdemlilerinin bilgi ve görüşlerine hazırlar. Deneysel veya klinik bir çalışmaya katılır. Rotasyonlarını bu yıl içerisinde tamamlar. Ayda kıdemli olarak ortalama 8 (sekiz) nöbet tutar. Ameliyathanenin lokal odasının kendi görev haftasında sorumlu kıdemli asistanıdır. Kıdemsiz asistanlara yapılan işlemlerde eşlik eder. Kendisi memeden eksizyonel biyopsi, inguinal, aksiller ve servikal lenf nodu biyopsilerini ve peritoneal diyaliz kateter yerleştirilmesi girişimlerini yapar. Genel odasında ise daha önce yaptıklarına ek olarak subtotal tiroidektomi, paratiroidektomi, simple mastektomi, ince bağırsak ve kolon onarımı, ince bağırsak rezeksiyonu, enteroenterik anastomoz, gastroenterik anastomoz, vagotomi+drenaj, segmenter kolon rezeksiyonu, perianal abse drenajı ameliyatlarını yapar. Klinik içi eğitim toplantılarında sunmak üzere her iki ayda bir (yaz dönemi hariç) uzmanlık alanı ile ilgili bir dergide yayınlanmış bir adet makaleyi sunum için hazırlar ve sunar. Yıl içerisinde üç adet daha önce belirlenen konularda seminer hazırlar ve sunar. Onkoloji Konsey ve (meme/endokrin rotasyonu yapıyor ise) Meme Hastalıkları Tanı Toplantısı ile Nükleer Tıp Konsey toplantılarında sunulacak hastaları hazırlar ve sunar.  
Uzmanlık tezi için konu belirler, protokolünü belirler, kürsü akademik kurulu onayına sunar ve çalışma için gerekli materyali hazırlar.  

4 – 5. YIL

Yukarıda belirtilen görevlere ek olarak kıdemsiz asistanların görevlerini denetler ve gerekli müdahalelerde bulunur. Başasistana tüm görevlerinde yardımcı olur. Hasta dosyalarının ve epikrizlerinin hazırlanmalarını kontrol eder. Eksiklikleri başasistana rapor eder ve gerekli uyarıları kıdemsiz asistanlara iletir. Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı Polikliniği de dahil olmak üzere dış kliniklerden istenen tüm konsültasyonları başasistanı görev verdiği takdirde uzman öğretim görevlilerine sunmak üzere nihai olarak hazırlar ve gereğini gerekli kliniğe tebliğ eder. Genel Cerrahi polikliniğinde gerektiğinde hasta kabul eder, tedavi ve takip eder. Ayda kıdemli olarak ortalama 7 (yedi) nöbet tutar. Ameliyathanenin genel odasında önceki yıllarda yaptıklarına ek olarak laparoskopik kolesistektomi, bilioenterik anastomoz, modifiye radikal mastektomi, parsiyel gastrektomi, sağ hemikolektomi, sol hemikolektomi, kolostomi kapatılması, anterior rezeksiyon, hemoroidektomi, sfinkterotomi, fistülotomi, karaciğer kistotomi+omentoplasti, total tiroidektomi ameliyatlarını yapar. Endoskopi ünitesinde üst ve alt GIS endoskopi işlemlerini yapar.  
Kendisinden kıdemli asistan kalmaması durumunda kürsü akademik kurulu onayı ile başasistanlık yetkileri alır.
Bu yetki ile; günde iki kez diğer uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla vizit yapar. Tüm acil ve elektif olgulardan haberdar olur. Tüm hastaların yatışı, tedavisi, takibi ve taburcu işlemlerinden birinci derecede sorumludur. Acil ve İlk Yardım Anabilim Dalı Polikliniği de dahil olmak üzere dış kliniklerden istenen tüm konsültasyonları uzman öğretim görevlilerine sunmak üzere nihai olarak hazırlar ve gereğini gerekli kliniğe tebliğ eder. Meme Merkezi, Tiroid ve Endokrin Cerrahisi ile Genel Cerrahi polikliniklerinde gerektiğinde hasta kabul eder, tedavi ve takip eder. Ameliyat listelerinin bir gün önceden hazırlamak ve gerekli birimlere bildirmekle yükümlüdür. Ameliyat ekiplerini belirler. Öğretim üye ve görevlilerinin denetiminde tüm ameliyatlardan sorumludur. Yukarıda belirtilen ameliyat ve işlemlere ek olarak sfinkteroplasti, adrenalektomi, distal/subtotal pankreatektomi, total gastrektomi, total kolektomi, abdominoperineal rezeksiyon, segmenter karaciğer rezeksiyonu, hepatik lobektomi, portosistemik şant, arteriovenöz şant açılması ameliyatlarını yapar. Ameliyatların bitiminde ameliyat notlarının gerekli uzmanlık öğrencisince yazılmasını sağlar ve doğruluğunu kontrol eder. Eğitim toplantılarına tüm uzmanlık öğrencilerinin katılmasından sorumludur. Gerektiğinde her türlü klinikle ilgili olayda uzmanlarına haber verir. Ayda 5 (beş) hastane içi kıdemli nöbeti tutar. Bunun dışında iki haftada bir veya hergün icapcı olarak tüm acil hastalardan sorumludur. Klinik içi eğitim toplantılarında sunmak üzere her iki ayda bir (yaz dönemi hariç) uzmanlık alanı ile ilgili bir dergide yayınlanmış bir adet makaleyi sunum için hazırlar ve sunar. Yıl içerisinde üç adet daha önce belirlenen konularda seminer hazırlar ve sunar.

Meme ve Endokrin Cerrahisi Klinik İçi Rotasyonu:

Her genel cerrahi uzmanlık öğrencisinin mezuniyet sonrası eğitiminin 2., 3. ve 4. yıllarında her yıl en az 2 ay olmak üzere bu rotasyonu yapması beklenir.

Görev Tanımı:
Meme ve endokrin cerrahisi rotasyonu yapan asistanın ünite içerisinde işlev gören tüm polikliniklere, ünitenin endikasyon koyduğu tüm (lokal veya genel anestezi altında) cerrahi girişim planlanan hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarına, ameliyatları ile ameliyat sonrası bakım ve izlemlerine, alanındaki haftalık multidisipliner toplantılara, eğitim programı içerisinde yer alan ders, seminer ve makale oturumlarına katılması beklenir.

Sorumlulukları:
•Ünitenin tüm polikliniklerinde (Meme Merkezi, Tiroid ve Endokrin Cerrahisi Poliklinikleri) belirlenen saatlerde hasta kabulü ve izlemi,
•Ünitenin cerrahi girişim endikasyonu koyduğu tüm hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarının yapılması,
•Bu hastaların ameliyatlarına tam katılım,
•Hastaların ameliyat sonrası bakımı ve takibinin yapılması,
•Diğer ünitelerden alanı ile ilgili konsültasyon isteklerinin hastaların yerinde veya poliklinikte görülerek yanıtlanması,
•Her sabah ve akşam yatan hastaların düzenli vizitlerinin yapılması,
•Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde rotasyon alanı dışındaki eğitim programlarına ve multidisipliner toplantılarına katılması,
•Genel Cerrahi Kliniği rutin nöbet listesi dahilinde mesai dışı nöbetlerine gelmesi ve tüm kliniğin hastalarının takibi ve ertesi günkü servis sorumlularına usulüne uygun ve yeterli olarak deviri,
•Hastalara yapılan tüm biyopsi işlemlerinin kaydının yapılması,
•Radyoloji, patoloji, nükleer tıp, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, endokrinoloji, plastik / rekonstrüksiyon cerrahisi ve jinekoloji uzmanları ile olan iletişimi ve koordinasyonu kurması,
•Alanı dahilindeki tüm çok disiplinli toplantılara katılması ve gerekli kayıtlarının tutulması,
•Tüm konsey kararlarının hastalara duyurulması,
•Ünitenin genel veri tabanına hastalar ile ilgili tüm güncel bilgilerin kayıt edilmesi,,
•Önceden programlanmış haftalık derslere katılması,
•Haftada bir güncel, kanıt seviyesi yüksek bir adet makale sunması, ayda bir konusu öğretim üyelerince verilecek bir adet seminer hazırlaması ve sunması,
•Kendisine verilen araştırma konularındaki çalışmaları titizlikle ve düzen içerisinde yapması, bunları periyodik olarak araştırma yöneticisi ile değerlendirmesi,
•Hasta ve hasta yakınları, kendi alanındaki üstleri ve astları, alanı ile ilişkili diğer birimlerin çalışanları, hastane görevlileri ve öğrenciler ile uygar, güleryüzlü, iletişime açık ve yapıcı ilişki içerisinde olmasıdır.   

Beklentiler:
Bu rotasyon dahilinde uzmanlık öğrencisinin eğitim yılına göre meme ve tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, lokal anestezi altında tel ile işaretli ya da işaretsiz eksizyonel biyopsi, subareolar eksplorasyon, mikroduktektomi, meme koruyucu cerrahi, basit mastektomi, modifiye radikal mastektomi, cilt koruyucu matektomi, sentinel lenf nodu biyopsisi, hemitiroidektomi, total tiroidektomi, subtotal tiroidektomi, bilateral boyun eksplorasyonu, paratiroid cerrahisi (adenom eksizyonu, subtotal paratiroidektomi), paratiroid ototransplantasyonu, minimal invaziv radyoguided paratiroidektomi ve konvansiyonel adrenalektomi yapması beklenir.